Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do MŠ 2024

Poprosím aj o vyplnenie elektronickej prihlášky ! 

Elektronickú prihlášku je možné vyplniť už teraz.

 

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2024/2025, si môžete stiahnuť zo sekcie Tlačivá pre rodičov. 

Žiadosť o prijatie je potrebné doručiť v písomnej aj v elektronickej podobe!  

 

 

Podaná elektronická prihláška bez doručenej písomnej žiadosti s potvrdením od lekára nebude akceptovaná!

 Poprosíme Vás o čitateľné vypisovanie písomných žiadostí. 

 

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu, v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy.

Termín odovzdávania žiadostí:   13.mája a 14.mája 2024 v čase od 7:00 - 15:00

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 59 školského zákona

1.    Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti a  dovŕšili päť rokov do 31. augusta daného roka.

2.    Deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania.

3.    Deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.8.

Ostatné kritériá pre prijatie dieťaťa do MŠ:

 

1.    Dieťa má v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.8. dovŕši 3 roky.

2.    Dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

3.    Deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

4.    Deti, ktoré majú s aspoň jedným zákonným zástupcom trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava Rača.

5.    Deti, ktoré neboli prijaté do inej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Rača.

6.    Dieťa mladšie ako tri roky môže byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ.

7.    Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

 Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2024.