Choď na obsah Choď na menu
 


MŠ Aktuálne

Zobraziť zdrojový obrázok

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2021/2022, môžu odovzdať v období od 3.-7.5.2021 osobne , vhodením do schránky alebo elektronicky. Elektronickú formu prosím využite iba v prípade, že nemáte možnosť prihlášku doručiť osobne aj s potvrdením od lekára. V prípade eletronickej prihlášky potvrdenie od lekára doručíte dodatočne. 

 

Termín odovzdávania žiadostí:

 

Od 3. mája do 7. mája 2021 v čase od 06:30  hod. – do 16:30 hod.

 

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia pedagogickí zamestnanci materskej školy.

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy:

 

Podľa paragrafu 3. vyhl. 306/08 Z.z. vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Sr. Č. 308/2009 Z.z.

 

1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.08. 2021 s trvalým pobytom zo spádovej oblasti MŠ, deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a výnimočne prijaté na plnenie predprimárneho vzdelávania

Spád materskej školy: obvod platí pre deti posledného ročníka materskej školy s trvalým bydliskom

Bukovínska, Čachtická, Hečkova, Hrušková, Hybešova, Ihrisková, Kafendová, Kolajná, Kubačová, Mudrochová, Oblačná, Oráčska, Plickova, Pri kolíske, Remeselnícka, Rostovská, Stará Stupavská, Stolárska, Stupavská, Trávna

2.Deti, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu

3. Deti, ktoré dovŕšili tri roky,  v prípade voľného miesta všetky ostatné deti

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 15. júna 2021.