Choď na obsah Choď na menu
 


MŠ Aktuálne

Oznam

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2019/2020, si môžete vyzdvihnúť osobne priamo v materskej škole v pracovných dňoch od 6,30 hod – do 17:00 hod., alebo stiahnuť na www.msplickova.sk v dokumentoch: Tlačivá pre rodičov

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia pedagogickí zamestnanci materskej školy.

Termín odovzdávania žiadostí: od 24.apríla do 26. apríla 2019

Kritéria prijatia detí do materskej školy:

§ 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • Ak materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa
  • Deti, ktoré dovŕšili tri roky, v prípade voľného miesta všetky ostatné deti

 

 

 

                                    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt prijímanie detí