Choď na obsah Choď na menu
 


MŠ Aktuálne

Zobraziť zdrojový obrázok

Čerstvé hlavičky - súťaž s Kauflandom

Budeme veľmi radi, keď nás každý deň až do konca mája 2022 podporíte hlasom v súťaži s Kauflandom o ročnú dodávku ovocia a zeleniny pre naše detičky:) Viac sa dozviete na stránke www.cerstvehlavicky.sk, kde si nájdete našu škôlku a dáte jej svoj hlas. Ďakujeme:)))

Informácie k podávaniu žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023:
 
 
Termín odovzdávania žiadostí bude v termíne 9.-11.5.2022.
 
Prihlášku nájdete na našej webovej stránke v sekcii Tlačivá pre rodičov. 
 
Žiadosť bude možné podať aj elektronicky v tomto termíne na našej stránke, ale prihlášku je potrebné priniesť aj osobne. 

Elektronickú prihlášku  nájdete v hlavnom menu v sekcii Elektronická prihláška

 Prihlášky môžete nosiť v čase od 06:30 - 17:00, ale odporúčame čas od 10:00 - 11:30 a poobede v čase 14:00 - 17:00. 

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu, v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy.

 

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 59 školského zákona

1. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti Bukovínska, Čachtická, Demänovská, Hečkova, Hrušková, Hybešová, Ihrisková, Jurkovičová, Kafendova, Kaplinská, Koľajná, Kubačova, Mudrochova, Oblačná, Oráčska, Plickova, Pri kolíske, Remeselnícka, Rostovská, Stará Stupavská, Stupavská, Stolárska, Zvončekova  a dovŕšili päť rokov do 31. augusta daného roka.

2. Deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritériá pre prijatie dieťaťa do MŠ:

3. Dieťa, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom školy, zriaďovateľa školy a zdravotného strediska v Bratislave – Rači.

4. Deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

5. Dieťa má v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.8. dovŕši 3 roky.

6. Dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

7. Deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

8. Dieťa mladšie ako tri roky môže byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ.

9. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2022.